Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Виконання кваліфікаційних робіт

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Виконання кваліфікаційних робіт

Організація виконання кваліфікаційних робіт визначається Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ» (Наказ № 400 від 27.11.2020 р.).

Оформлення кваліфікаційних робіт має відповідати вимогам ДСТУ 3008:2015 . «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки.

«Структура і правила оформлення» бібліографічних посилань ДСТУ 8302:2015 (Загальні положення та правила складання).

Кваліфікаційна  робота складається з текстової частини (пояснювальної записки), графічної частини та документів на комп’ютерному носії інформації.

Захист кваліфікаційних  робіт проводиться перед екзаменаційною комісією (ЕК) у складі голови та чотирьох членів (викладачів кафедри).

Порядок захисту:
– студент викладає протягом 10-15 хвилин зміст своєї роботи;
– студент відповідає на питання, запропоновані членами комісії та її головою;
– комісія заслуховує відгук керівника та рецензії на роботу;
– студент відповідає на поставлені зауваження.

Результати захисту оцінюються ЕК стобальною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Рейтингова оцінка має дві складові: перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу, а друга – якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо). Відомості про  кваліфікаційну роботу студента, процедуру захисту, результати захисту з відповідними рішеннями ЕК заносяться секретарем ЕК до протоколу засідання ЕК. Після завершення захисту, пояснювальна записка та інформаційний комп’ютерний носій з електронною формою пояснювальної записки, матеріалами презентації захисту та інше передаються секретарем ЕК до архіву ХНУРЕ .

Захищені кваліфікаційні роботи тривалий час  зберігаються  на сайті електронного архіву ХНУРЕ : http://openarchive.nure.ua