Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Основні результати наукової діяльності кафедри ЕК у 2018 році

Основні показники та результати наукової діяльності кафедри  ЕК  у 2018 р.

 1. Науково – дослідні роботи з позабюджетним фінансуванням

 Госпдоговірні теми:

 1. № 17 – 03 – « Організація роботи с персоналом підприємств енергетики» ОЕП «ГРІФРЕ» м. Київ. Керівник д.е.н., проф. Костін Ю. Д. Початок 26. 04. 2017 р. Кінець 25. 01. 2018 р. – 189 тис. 600 грн. Тема була впроваджена на підприємства енергетики України. Методичний матеріал був надрукований та надісланий на підприємства енергетики України;
 2. № 17– 07 – «Інструкції з протипожежного захисту розподільних пристроїв підстанції трансформаторів «ОЕП «ГРІФРЕ» м. Київ. Керівник д.е.н., проф. Костін Ю. Д. Початок 22. 08. 2017 р. Кінець 21. 05. 2018 р. – 160 тис. грн. Тема була впроваджена на підприємства енергетики України. Методичний матеріал був надрукований та надісланий на підприємства енергетики України.
 1. Перелік реальних розробок, які впроваджено за межами ХНУРЕ

 

 1. Науково – методичний підхід до оцінювання гнучкості підприємства – ТОВ «FOC TUBA ltd» (довідка № 50 – А/17 від 11.04.2017р.);
 2. Методичний інструментарій оцінювання чутливості підприємства до факторів зовнішнього і внутрішнього середовища – ТОВ «ФТ ГРУП» (довідка № 48 – А/17 від 11.04.2017 р.);
 3. Науково – методичний підхід до діагностики інноваційно – інвестиційної спроможності в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства – ПАТ «ТУРБОГАЗ» (довідка № 11/93 від 19.04.2017 р.);
 4. Методичний підхід та практичні рекомендації щодо формування системи моніторингу ефективності функціонування інноваційно – інвестиційного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства – ТОВ «Харківгазобладнання» (довідка № 52 від 12.04.2017 р.);
 5. Науково обґрунтований підхід до проведення експертної процедури та розрахунку інтегрального показника інноваційно – інвестиційного розвитку підприємства – ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» (довідка № 19/04 – 1 від 19.04.2017 р.);
 6. Методичний інструментарій параметрично – рейтингової оцінки активності підприємств у конкурентному середовищі – ТОВ «НДІ Малого машинобудування» (довідка № 142 від 11.05.2017 р.);
 7. Методичний підхід до комплексної діагностики конкурентоспроможності підприємства на основі еволюційно – поведінкової концепції – ТОВ «Укртранссигнал» (довідка № 127 від 15.06.2017 р.);
 8. Методичний підхід до розрахунку інтегрального показника соціально – мотиваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємства – ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» (довідка № 19 – 34/240 – 1 від 23.06.2017 р.).

 

3. Список наукових праць у зарубіжних виданнях в 2018 році,  які мають імпакт фактор

 1. Sokolova L.V., Veriasova G. M. ,Sokolov O. Y. Scientific and Methodical Support for Enterprise’s Competitiveness Increase under Conditions of Marketing Orientation Slovak international scientific journal, Bratislava, Slovakia. № 16 (2018). VOL. 1. р. 15–17.
 2. Terziyan V., Gryshko S., Golovianko M. Patented intelligence: Cloning human decision models for Industry 4.0 Journal of Manufacturing System.
 3. Terziyan V., Gryshko S., Golovianko М. Industry 4.0 Intelligence Under Attack: From Cognitive Hack to Data Poisoning Cyber Defence in Industry 4.0 Systems and Related Logistics and IT.
 4. Полозова Т.В. Фінансово – економічний моніторинг як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Т.В. Полозова, В.М. Халіна // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. р. 175–177.
 5. Костин Ю.Д., Костин Д.Ю. Проблемы природных монополий в экономике Украины (методы ценового регулирования тарифов на электроэнергию). Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально – экономического развития: материалы XIX Междунар. Науч. Конф.(Минск,18–19 окт. 2018г.). В. 3 т. 2 . Минск: НИЭИ М–ва экономики Респ. Беларусь, 2018. С.165–167.
 6. Golovianko M., Gryshko S., Terziyan V. From Deep Learning to Deep University: Cognitive Development of Intelligent Systems Кeystone Conference on Semantic Keyword–Based …, 2017.
 7. Костин Ю.Д., Телегин В. С., Ущаповский К.В. Из практики применения эконометрических моделей в вопросах мотивации персонала на энергетических предприятиях Украины Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып.12. / Ранинион. Отд. науч. сотрудничества. М., 2017. Ч. 1. С. 673–678.
 8. Sheiko I., Storozhenko O. Innovation Activity in Ukraine: problems, achievements and further development // Scientific development and achievements. Volume 2. – Sciemcee Publishing, London, October, 2018. р. 301 – 315.
 9. Соколова Л. В., Колесник О.В., Верясова А. Н. Об одном подходе к прогнозированию финансовой устойчивости экономического предприятия. Научный журнал «The scientific heritage», Budapest, Hungary № 20. Р. 2. 2018. р. 7–11.
 10. Stoian O., Polozova T., Didenko E., Storozhenko O., Moskvichova O. Strategies of interaction with a consumer within the marketing product policy Entrepreneurship and sustainability issues. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.2(36) № 6 (2). 2018. р. 1018–1027.
 11. Sheyko I., Storozhenko O. Industry 4.0: experience of eastern european countries and challengers for Ukraine. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск № 6 (17), 2018 .

Викладачами кафедри за 2018 рік опубліковано:

 • статей – 23, з них 6 за кордоном (Scopus – 3 , інші наукометричні бази – 8);
 • тез доповідей – 30 , з них 4 за кордоном;
 • монографій – 13, з них 1 за кордоном.
 1. Відомості про науково–дослідну роботу  та інноваційну діяльність студентів

 

На кафедрі ЕК функціонують постійні наукові  гуртки для студентів, магістрантів, аспірантів «Актуальні питання розвитку підприємства у нестабільному зовнішньому середовищі» (керівник – д.е.н., проф. Соколова Л. В.), «Формування економіко – математичного  та інформаційного забезпечення ефективного управління соціально – економічних системами» (керівник – к.е.н., доц. Кирій В. В.), «Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства» та «Організаційно – методичне забезпечення управління інноваційно – інвестиційною діяльністю підприємств», (керівник – д.е.н., доц. Полозова Т. В.).

Студенти кафедри ЕК приймали участь:

 1. Міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке » – 46 доповідей;
 2. Участь в Міжнародній науково – практичній конференції – 14 доповідей, статей – 2;
 3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук : напрямок «Економічна кібернетика»;
 4. Мазура А. ЕК–14–1, «Модель построения системы бенчмаркинга в произвольной предметной области», науковий керівник к.т.н., доц. Гуца О. М;
 5. Москавцова К., Любічева О. ЕК–14–1, «Стратегія розвитку HR на високотехнологічних підприємствах», науковий керівник к.е.н., доц. Кирій В. В. Напрямок «Управління фінансово – економічною безпекою»;
 6. Мороз К. С. УФЕБм–17–1, «Захист інформації з обмеженим доступом в електронних документах», шифр «Захист інформації», науковий керівник ст. викл. Солодкий В. С.;
 7. Челомбитько С. Ю., Панасенко І. С. УФЕБм–17–1, «Правове забезпечення охоронної діяльності В Україні», шифр «охоронна діяльність», науковий керівник ст. викл. Солодкий В. С.;
 8. Колесник Є. Г. УФЕБм–17–1, «Проблеми боротьби з рейдерством В Україні» шифр «рейдерство в Україні», науковий керівник ст. викл. Солодкий В. С.;
 9. Янкова Н. О., Лундіна К. К. УФЕБм–17–1, «Теорія організацій функціональної системи фінансово – економічно безпеки», шифр «Функціональна система», ст. викл. Солодкий В. С.;
 10. Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, напрямок «Економічна кібернетика»;
 11. Красільщикова В. Д., Левченко М. В., ЕК–14–1 «Загальні принципи моделі формування і функціонування неоднорідних команд для управління проектами», шифр «Формування команди», науковий керівник д.т.н., проф. Гурін В. М.

Збірник наукових праць магістрантів кафедри – 39 c.

 

 1. Наукове та науково–технічне співробітництво  із закордонними організаціями

 

 1. К.е.н., доц. Гришко С. В. індивідуальний грант (2017 р.) та участь у проекті «Кібер захист в промисловості 4.0» (2018 – 2021 р.), фінансовані НАТО в рамках Програми «Наука заради миру та безпеки».
 2. Угода з Вищою школою економіки та адміністративного менеджменту (м. Братислава, Словацька Республіка), 2018 р.
 3. Договір про співробітництво з Університетом Humanitas (WSH) в Сосновці (м. Сосновець, Польща), 2018 р.

 

 1. Проведено наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів)

 

 1. Кафедра із Громадською академією наук м. Лодзь (Польща), Білоруським державним економічним університетом та Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова щорічно (з 2013 р.) проводить міжнародну науково – технічну конференцію «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами (ММП)».
 2. Ст. викладач, к.е.н. Чуб О. І. прийняла участь в навчальному мобільному проекті « Spreading Badges – Digital Tool for Recognition of Volunteering» в межах проекту «Erasmus+» (Lorca, Murcia, Spain) 2018 р.
 1. Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Аспірантів – 8.

Було захищено: 1 кандидатська дисертація, 1 докторська дисертація.