Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова
Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою , доктор економічних наук, професор, академік АЕН України

Освіта та кар’єра

 1969 р. – закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).
1969 р. – інженер, старший інженер науково-дослідного сектору ХІРЕ по кафедрі економіки та організації промислових підприємств (ЕОПП).
1971 р. – зарахована аспірантом на кафедру ЕОПП Харківського інституту радіоелектроніки.
1974 р. – молодший науковий співробітник кафедри ЕОПП.
1979 р. – асистент кафедри ЕОПП.
1980 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства (промисловість), Харківський інженерно-економічний інститут; тема дисертації: «Удосконалення планування виготовлення інструменту на машинобудівному підприємстві».

1981 р. – старший викладач кафедри ЕОПП ХІРЕ.
1982 р. – доцент кафедри економіки, організації та управління промислових підприємств (ЕОУПП).
1986 р. – присвоєне вчене звання доцента по кафедрі ЕОУПП.
1990 р. – в.о. завідувача кафедри економіка, організація та управління підприємствами (ЕОУП) ХІРЕ.
1993 р. – доцент кафедри економіки (пізніше – економіки та менеджменту).
1997 р. – професор кафедри економіки та менеджменту Харківського технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ).
2006 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; Інститут економіки промисловості НАН України; тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища».
2007 р. – присвоєне вчене звання професора за кафедрою економічної кібернетики.
з 2007 р. – професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
2009 р. – обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент».

Освітня діяльність

 Навчальні дисципліни:

економіка галузі, економіка промисловості, економіка зв’язку, економіка підприємства, економіка і бізнес, маркетинг нерухомості, маркетингові дослідження, управління інвестиціями, основи маркетингу та економічне обґрунтування проектів, методи і моделі управління проектами, інвестування, інноваційний розвиток підприємства, організація та моніторинг проектного фінансування, управління розвитком потенціалу підприємства, економічне обґрунтування проектів, інноваційна парадигма розвитку економіки, маркетинг; усі дисципліни забезпечені відповідними комплексами методичних розробок.

Наукова діяльність

Наукова школа та основні напрями наукових досліджень: управління конкурентоспроможністю, інноваційним розвитком та ефективністю діяльності промислових підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
Науковий керівник держбюджетних тем № 0193U039095, № 0108U001966; відповідний виконавець держбюджетної теми № 0103U0015654, виконавець держбюджетної теми № 0117U003928. Результати більш 40 НДР впроваджено у практичну діяльність промислових підприємств та організацій м. Харкова, що підтверджено відповідними довідками та актами впровадження.

Під її керівництвом були успішно захищені 5 кандидатських дисертацій, більш ніж 30 магістерських атестаційних робіт, у тому числі іноземними громадянами.

Керівництво конкурсними науковими роботами студентів:

1) магістр Байрачна Д.О. на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціалізації  «Економічна кібернетика» спеціальності «051 Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Національного технічного університету «ХПІ» від 25.04.2019 р.;

2) студентка гр. ЕК-19-1 Зінченко М.Е. прийняла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт. Тема конкурсної роботи: «Нейромаркетинг як сучасна інноваційна технологія». Нагороджена Дипломом ІІІ ступеня, Кременчук, 25-30 травня 2020 р.;

3) студентка гр. ЕЕК-17-1 Литвинова А.В. прийняла участь у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт, 2021 р. Тема конкурсної роботи: «Оцінка інвестиційної привабливості Харківського регіону». Результати ще невідомі.

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.050.02 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (постійно) і К 45.052.02 в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (не постійно).

Офіційний рецензент і експерт авторефератів, кандидатських і докторських дисертацій в рамках роботи на посаді члена спеціалізованих вчених рад
Д 64.050.02 та К 45.052.02.

Офіційний опонент більш 30 кандидатських дисертацій. У 2021 році виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради
ДФ 64.050.025 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проєктах

Провідний тренер-модератор міжнародного проєкту «МАР – навчання маркетингу фахівців малого і середнього бізнесу». Організатори: Агентство США з міжнародного розвитку та Альянс сприяння розвитку підприємництва в рамках проєкту NEWBIZNES і програми розвитку бізнес-інкубаторів.

Громадська діяльність

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.050.02 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (постійно) і К 45.052.02
в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (не постійно).

Офіційний рецензент і експерт авторефератів, кандидатських і докторських дисертацій в рамках роботи на посаді члена спеціалізованих вчених рад
Д 64.050.02 та К 45.052.02.

Офіційний опонент більш 30 кандидатських дисертацій. У 2021 році виступила офіційним опонентом на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.050.025 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Член редакційної колегії наукового видання: «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», який включено до переліку наукових фахових видань України за спеціальністю 051 – Економіка, 073 – Менеджмент.

http://journals.uran.ua/itssi/about/editorialTeam.

Член редакційної колегії збірника наукових статей аспірантів, молодих вчених «Інтегральна роль науки та освіти в міжнародному розподілі праці».

Член програмного комітету збірників матеріалів Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті».
Член редакційної колегії збірника наукових праць магістрантів кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.
Керівник кафедрального наукового семінару «Управління ефективністю і конкурентоспроможністю промислових підприємств» для студентів, магістрантів, аспірантів.

Рецензент англомовних статей у  міжнародному журналі Estudio de Aplicada, 2020 р.

 Нагороди та премії

Почесна Грамота міністра освіти і науки України, почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України». Ряд подяк,  премій і почесних грамот на протязі  1971–2020 рр.

Призер конкурсу «ХНУРЕ – кращі за фахом». Нагороджена Дипломом за
2-ге місце в номінації «Володар студентських симпатій».

Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом», почесний нагрудний знак, 25.02.2021 р.

Публікації

 Має понад 290 публікацій, у тому числі 23 монографії, 8 навчальних посібників, більш 60 методичних розробок.

Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна СоколоваЛюдмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова

Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна Соколова Людмила Василівна СоколоваЛюдмила Василівна Соколова