Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Академічна доброчесність

Академічна доброчесністьХНУРЕ братиме участь у міжнародному проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

Наприкінці 2020 року за результатами конкурсного відбору Харківський національний університет радіоелектроніки став учасником міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative), який фінансується Державним департаментом США через Посольство США в Україні. Ректор ХНУРЕ Валерій Семенець вже підписав Меморандум про реалізацію проекту між ХНУРЕ та організацією «Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS».

Мета проекту – імплементація політик та практичних механізмів попередження та протидії порушень принципів академічної доброчесності та розбудові механізмів внутрішнього забезпечення якості освіти. Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО.

 

Академічна доброчесність 

Одним з основних завдань Закону про освіту є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів тощо.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження навчального курсу;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

Положення про академічну доброчесність  Харківського національного університету радіоелектронікиАкадемічна доброчесність

3D визуализация бизнесмен красный восклицательный знак — стоковое фото Порядок та інструкція перевірки  на академічний плагіат

атестаційних робіт на здобуття ступеня «бакалавр»

3D визуализация бизнесмен красный восклицательный знак — стоковое фото Порядок перевірки на академічний  плагіат атестаційних робіт на здобуття ступеня «магістр»

здійснюється  відповідно до таких документів:

1. Положення про атестаційну роботу здобувачів ВО на другому
(магістерському) рівні (Наказ ХНУРЕ від 01.11.2019 р. №419).
2. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ (Наказ ХНУРЕ
від 28.04.2017 р №290). Академічна доброчесність
3. Інструкція щодо порядку перевірки на академічний плагіат
атестаційних робіт на здобуття ступеня «магістр» (Розпорядження ХНУРЕ
від 29.03.2019 р. №51Р).