Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Виконання кваліфікаційних робіт

Організація виконання кваліфікаційних робіт визначається Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ» (Наказ № 400 від 27.11.2020 р.).

Оформлення кваліфікаційних робіт має відповідати вимогам ДСТУ 3008:2015 . «Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки.

«Структура і правила оформлення» бібліографічних посилань ДСТУ 8302:2015 (Загальні положення та правила складання).

Кваліфікаційна  робота складається з текстової частини (пояснювальної записки), графічної частини та документів на комп’ютерному носії інформації.

Захист кваліфікаційних  робіт проводиться перед екзаменаційною комісією (ЕК) у складі голови та чотирьох членів (викладачів кафедри).

Порядок захисту:
– студент викладає протягом 10-15 хвилин зміст своєї роботи;
– студент відповідає на питання, запропоновані членами комісії та її головою;
– комісія заслуховує відгук керівника та рецензії на роботу;
– студент відповідає на поставлені зауваження.

Результати захисту оцінюються ЕК стобальною шкалою та шкалою оцінювання ЄКТС. Рейтингова оцінка має дві складові: перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу, а друга – якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо). Відомості про  кваліфікаційну роботу студента, процедуру захисту, результати захисту з відповідними рішеннями ЕК заносяться секретарем ЕК до протоколу засідання ЕК. Після завершення захисту, пояснювальна записка та інформаційний комп’ютерний носій з електронною формою пояснювальної записки, матеріалами презентації захисту та інше передаються секретарем ЕК до архіву ХНУРЕ .

Захищені кваліфікаційні роботи тривалий час  зберігаються  на сайті електронного архіву ХНУРЕ : http://openarchive.nure.ua/handle/document/9328

Приклад:                 Пояснювальна   записка   для    другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти   за            спеціальністю  051 Економіка Виконання кваліфікаційних робіт