Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Навчально-наукова лабораторія “МЕПІГ”

Навчально-наукова лабораторія “Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях”

Навчально-наукова лабораторія "МЕПІГ" Науковий керівник лабораторії, адміністративний керівник лабораторії – доктор економічних наук, професор Юрій Дмитрович Костін

ел. адреса – yurii.kostin@nure.ua

Контакти: корп.К, к. 306, 308, т. +380577021490

 

Напрями досліджень, поточні завдання

1. Формування стратегії розвитку підприємств в галузевому форматі (радіоелектроніка, машинобудування, енергетика, транспорт, міське господарство).

2. Розробка рекомендацій щодо впровадження енергозберігаючих технологій в контексті цифрової економіки.

3. Розробка організаційно-економічних механізмів реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів.

4. Розробка та впровадження інноваційних підходів до управління діяльністю підприємств в умовах діджиталізації.

5. Розробка науково-методичних підходів щодо удосконалення мотивації персоналу на промислових підприємствах.

6. Моделювання соціально-економічних процесів в інфраструктурних галузях.

7. Реалізація бізнес-процесів в галузевому форматі.

Зв’язок з освітнім процесом 

Проходження передатестаційної практики здобувачами другого (магістерського) рівня  вищої освіти спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми “Економічна кібернетика” та спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми “Управління фінансово-економічною безпекою”

Основні наукові досягнення за звітний період 

Госпдоговірні теми:

№ 19-06 “Методичні вказівки з основних положень нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів енергопідприємствами України” ОЕП “ГРІФРЕ” м. Київ, керівник д.е.н. Костін Ю.Д. 03.01.2019 – 31.12. 2019. 350 тис. грн., тема була впроваджена на ОЕП “ГРІФРЕ” м. Київ.

Захист дисертацій:

10 – кандидатських дисертацій;

3 – докторських дисертації.

Публікації:

Опубліковано 9 монографій, 5 навчальних посібників та методичних рекомендацій.

  1. Костин Ю.Д., Костин Д.Ю., Пустовой А.Ю. Инновационная стратегия предприятия. Сучасні досягнення у науці та освіті: зб. пр. ХІV Міжн. наук. конф., 26 вересня- 3 жовтня 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ХНУ, 2019. С. 215-218.
  2. Костин Ю. Д., Костин Д. Ю., ПономаревС.В. Информационные технологии и их роль в процессе управления бизнесом. Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХХ Международной научной конференции (Минск, 17-18 октября 2019 г. В 3-х т. Минск: НИЄИ Мин-ва экономики Республики Беларусь. С.34-35.
  3. 3. Doroshenko V.J., Klimova N.P., Kostyn Yu.D., Stognii N.P. Mathematical Modelling of Impulse Excitation of a Superwideband PEC Cone Antenna, IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL, Bulgaria, September 6-8, 2019. pp. 396-399, Sozopol.
  4. Костин Ю.Д., Костин Д.Ю. Кластерные признаки при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 3 листопада 2020 р.) / За заг. ред. Т.В. Полозової [та ін.]. Харків: ХНУРЕ. С. 168-173.
  5. Костін Ю. Д., Дергоусов В. М. Науково-методичні підходи щодо удосконалення мотивації персоналу на промислових підприємствах України. Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. ХНУРЕ. Харків. 2020. С. 231-246.
  6. Костін Д. Ю., Шкуро Г. Л. Економетричні моделі у визначенні ступеня переваги індивідуальних факторів мотивації персоналу на виробничих підприємствах. Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. ХНУРЕ. Харків. 2020. С. 246-255.
  7. Костин Ю.Д., Костин Д.Ю. Энергосбережение – инновационный путь снижения тарифов у коммунальной сферы. Наука і освіта. Збірник праць XV міжнародної наукової конференції, 7-11 січня 2021.

           м. Хайдусобосло (Угорщина). С.92-95.

  1. Костін Ю.Д., Костін Д.Ю. Промислові революції та персонал у мінливих умовах. Сучасні досягнення в науці та освіті. Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції, 1-8 листопада 2021 р. м. Нетанія, Ізраїль. С 111-115.
  2. Костін Ю.Д., Полозова Т.В., Шейко І.А., Костін Д.Ю. Теорія і методологія наукових досліджень: навч. посібник. Харків: ХНУРЕ. 2021. 152 с.

Міжнародна діяльність:

– Словацька Республіка (Економічний Університет, м. Братислава);

– Республіка Польща (Вища школа Хуманітас м. Сосновка).

Інформація про наукові семінари на базі підрозділу

Участь в організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій:

– “Наука і освіта” (Угорщина);

– “Сучасні досягнення у науці та освіті” (Ізраїль).