Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Історична довідка

ХНУРЕ – це сучасний освітній і науковий центр, один із найстаріших державних спеціалізованих вищих навчальних закладів в Україні, що веде підготовку фахівців з багатьох важливих спеціальностей. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає в себе докторантуру й аспірантуру. Аспірантура ХНУРЕ забезпечує підготовку до 40 докторських і кандидатських дисертацій щорічно.

Згідно з ліцензією у Харківському національному університеті радіоелектроніки проводиться підготовка бакалаврів та магістрів  за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» та підготовку магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», галузь знань 07 Управління та адміністрування. За підготовку відповідає кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Кафедра з назвою «Економічна кібернетика» діє з 28 травня 2003 р. З 26 жовтня 1996 р. до цього часу кафедра мала назву «Економіки та менеджменту» і була утворена на базі об’єднання двох кафедр – кафедри «Політичної економії» і кафедри «Економіки та організації управління виробництвом».

Кафедри, з яких сформувалась сучасна кафедра «Економічної кібернетики», мають багату історію свого розвитку.

Постановою Ради міністрів СРСР за № 328 від 17.08.1947 р. Харківський гірничо-індустріальний інститут був реорганізований у Харківський гірничий інститут Міністерства вищої освіти. Згідно з розпорядженням директора гірничого інституту від 13.11.1947 р. була створена кафедра «Економіки і організації гірничої промисловості», яка ввійшла до складу гірничого факультету. З моменту утворення будівельного інституту (до 1947 р.) предмет економіка викладався як окрема самостійна дисципліна.

Кафедра політичної економії була створена в 1948 р. в складі 4-х викладачів і першим її завідувачем був доц. Сазонов О.В. (період з 1948 р. по 1965 р.).

Постановою ЦК КПСС і Ради міністрів СРСР за № 374 від 21.04.1962 р. «Про заходи подальшого поліпшення підготовки спеціалістів з радіотехніки і електронної техніки» та наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УСРС № 562 від 06.08.1962 р. на базі Харківського гірничого інституту був утворений Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАВТ).

Наказом по інституту № 62 від 20.02.1963 р. кафедра економіки і організації гірничої промисловості була перейменована у кафедру «Економіка та організація промислових підприємств», завідувачем якої став проф. Гавриш В.П.

З 1965 р. по 1966 р. кафедру очолював доц., к.е.н. Лобунець В.І. Співробітниками кафедри у той час проводилась велика науково-дослідна робота з соціально-економічних проблем у гірничовидобувній промисловості із застосуванням економіко-математичних методів. Результати наукових розробок знайшли широке використання на вугільних підприємствах Донбасу. В цей час на кафедрі працював к.е.н., доц. Івашко В.А., який потім став секретарем Харківського обласного комітету партії, першим секретарем ЦККПУ, головою Верховної ради України в секретарем ЦККПРС. В ознаку його заслуг на Університеті встановлено меморіальну дошку.

У відповідності з постановою Ради міністрів СРСР № 449 від 10.06.1966 р. ХІГМАВТ був перейменований у Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

З вересня 1966р. кафедра економіки та організації промислових підприємств входить до факультету обчислювальної техніки. Завідувачем її став ректор інституту проф., д.т.н. Новіков В.Г. З цього часу наукова і навчально-методична робота кафедри була спрямована на удосконалення організації, планування і управління приладобудівних підприємств. Починаючи з 1967 року проводиться інтенсивна робота щодо створення матеріально-технічної бази кафедри.

Починаючи з 1967 року проводиться інтенсивна робота щодо створення матеріально-технічної бази кафедри. Організована лабораторія, обладнана обчислювальною технікою. У період з 1968 р. по 1989 р. дослідна робота кафедри була спрямована на дослідження проблем аналізу та синтезу основних напрямків прискорення комплексної підготовки виробництва, управління якістю та ефективністю діяльності підприємств приладобудування.

У 1972 р. на кафедрі було відкрито аспірантуру.

У період з 1980 р. по 1989 р. кафедру очолював проф. Коноваленко К.Д. У цей період кафедра входила до складу факультету систем управління, потім радіотехнічного факультету і знову – систем управління.

У період з 1989 р. по 1990 р. кафедру очолював проф., д.т.н. Максимов Ю.Б. у цей період проводиться інтенсивна робота по створенню математичного забезпечення, проведення лабораторних робіт, наукових досліджень.

У період 1990 р. по 1992 р. обов’язки завідуючого кафедри виконувала доц., к.е.н. Соколова Л.В. За вимогами часу кафедра змінює напрямок та інструментарій економічного обґрунтування дипломних проектів, робіт на підставі бізнес-планів. Викладачі кафедри оперативно реагують на ринкові зміни в економіці України: підготовлені нові конспекти лекцій, нові методичні вказівки з бізнесу, маркетингу, менеджменту.

Наприкінці 1992 року на базі двох кафедр – політичної економії та економіки та організації управління виробництвом була створена кафедра економіки (наказ № 196 К від 25.06.1992 р.), яку очолив проф. Коюда П.М.

З 1995 р. кафедра є профілюючою та випускаючою, готуючи економістів денної та заочної форми навчання за спеціальностями «Інформаційні системи в менеджменті» та «Економічна кібернетика»

26 жовтня 1996 р кафедра. була перейменована в кафедру економіки та менеджменту. Кафедра мала філії на ВО «Завод ім. Малишева» і в «Харківенерго». З 28 травня 2003 р. за наказом № 88 кафедра має назву «Економічної кібернетики». Кафедра забезпечує навчання студентів університету з 51 дисципліни.

З 2007р. кафедру очолює д.т.н., проф. Тімофєєв Володимир Олександрович. Галузь наукових інтересів – розробка методів і моделей контролю та управління в техніко-економічних системах.

У 2009р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність “ Управління фінансово-економічною безпекою”, згідно наказу №  154 від 26.08.2009 р. З 2011 року у зв’язку з акредитацією нової спеціальності 8.000015 – управління фінансово-економічною безпекою, кафедра ЕК стала називатися кафедрою економічної кібернетики та управління фінансово-економічною безпекою (ЕК), наказ  № 131 від 02.06.2011 р.

З вересня 2018 р. завідувачем кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ є доктор економічних наук, доц. Полозова Тетяна Василівна.

На протязі всього свого існування колектив кафедри приділяє значну увагу вихованню студентів, керуванню студентськими групами, шефській роботі в і ін.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти активно залучаються до науково-дослідних робіт. За результатами проведених досліджень виступали на інститутських, міських, обласних та республіканських конференціях. Неодноразово студенти одержували нагороди та премії.

Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
Історична довідка
  Історична довідка     Історична довідка    Історична довідка   Історична довідка