Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Монография_2020 

Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування суб’єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях.
Монографія базується на матеріалах І-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта».
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, а також фахівців, що займаються дослідженням питань соціально-економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємств, галузей, регіонів та країни.

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Відбулася у листопаді 2020 року.

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Університет Нархоз, Казахстан

Білоруський національний технічний університет, Білорусь

Латвійський університет, Латвія

Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, Словаччина

Громадська організація «Nasz Dom», Польща

Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина

Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій

Асоціація «Міжнародний науково-освітній траст»

Громадська організація «Silk Road», Польща

Університет Анже, Франція

Університет національної та світової економіки, Болгарія.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки та суміжних галузей взяти участь у І-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта», присвяченій  90-річчю ХНУРЕ, яка відбудеться 3 листопада 2020 року на базі кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки у дистанційній формі.

За результатами роботи конференції планується видання колективної монографії з присвоєнням універсального ідентифікаційного номера ISBN, інформація за посиланням.

    До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі ЗВО та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики, які активно займаються дослідженнями в межах тематичних напрямів конференції.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Сучасні економічні теорії та історія економічної думки.
 • Світове господарство: нові виклики та інноваційні форми міжнародних економічних відносин.
 • Єдиний цифровий ринок Європейського союзу.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Розвиток сучасного підприємництва в умовах впливу та протидії гібридним загрозам.
 • Інформаційні технології в бізнесі: електронна комерція та віртуальна торгівля.
 • Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
 • Сучасні математичні методи, моделі та інформаційні системи в економіці.
 • Фінанси, страхування та банківська справа.
 • Економіка підприємства та корпоративне управління: безпека бізнесу та модернізація бізнес-процесів.
 • Інновації в бізнес-освіті.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Валерій Семенець, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, д.т.н., професор, Україна.

Тетяна Полозова, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки, д.е.н., професор, Україна.

Людмила Горохова, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Україна.

Майгуль Нугманова, керівник центру гендерної економіки, Університет Нархоз, к.е.н., Казахстан.

Ксенія Якушенко, завідувач кафедри маркетингу, Білоруський національний технічний університет, к.е.н, доцент, Білорусь.

Валерія Прокопенко, директор Міжнародного інституту інноваційних освітніх технологій, д.е.н., професор, Україна.

Надія Бєлікова, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., доцент, Україна.

Байба Шавріна, професор, д.е.н., Латвійський університет, Латвія.

Михайло Фабуш, проректор із закордонних зв’язків, Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, PhD, Словаччина.

Богуслав Бліхарський, віце президент громадської організації «Nasz Dom», Польща.

Надія Дубровіна, координатор міжнародних проєктів, Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, к.е.н., PhD  з фінансів, Словаччина.

Лазло Вертеші, доцент, Будапештський університет технологій та економіки, PhD з економічних наук, PhD з юридичних наук, Угорщина.

Георгій Іоффе, президент асоціації «Міжнародний науково-освітній траст», Україна.

Яцек Новак, член громадської організації «Silk Road», к.е.н., PhD,  Польща.

Девід Кайла, заступник декана факультету права, економіки та управління, Університет Анже, PhD, Франція.

Костадін Коларов, директор Інституту підприємництва, Університет національної та світової економіки, PhD, доцент, Болгарія.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Модератор: Ірина Володимирівна Колупаєва, д.е.н., професор

кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Секретар: Олена Вячеславівна Мурзабулатова, к.е.н., доцент

кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

тел. роб.: +38(057)702-14-90, тел. моб.: +38(066)724-49-56

E-mail: sser.conf@gmail.com

Для участі у конференції необхідно не пізніше 2 листопада 2020 року:

 • надіслати на електронну адресу Оргкомітету conf@gmail.com тези доповіді (Петренко_тези);
 • заповнити заявку щодо участі у конференції (посилання) або надіслати її  в електронному вигляді за наданою формою (Петренко_заявка).

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 Вартість участі у конференції для громадян України становить 150 грн. (для громадян інших країн – 15 $ за курсом НБУ на момент оплати).

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету sser.conf@gmail.com     не пізніше 2 листопада 2020 року (Петренко_квитанція).

За результатами конференції відбудеться оприлюднення збірника тез доповідей на сайті https://eces.nure.ua/ та відправка електронною поштою авторам до 17 листопада 2020 року. Додатково, кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

Вимоги до оформлення:

 • тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – 3-5 повних сторінок формату А4 (297х210мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури;
 • список використаної літератури має бути розміщений наприкінці тексту й оформлений згідно з національним стандартом України ДСТУ 8302:2015;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
 • текст слід набирати в редакторі Microsoft Word (у форматі .doc), гарнітура Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм;
 • формули та позначення набирати у редакторі формул Math Type або Microsoft Equation як окремий об’єкт.

Надіслані матеріали публікуються в авторській редакції.

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам,

не розглядаються та не публікуються!

ФОРМА ЗАЯВКИ

(заповнюється для кожного автора окремо)

Заявка

на участь у І-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По-батькові __________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________

Вчене звання_________________________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Назва організації (повністю)_____________________________________________

Телефон для зв’язку ___________________________________________________

Електронна адреса (е-mail)______________________________________________

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Петренко П. П.,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

та управління економічною безпекою,

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

ФІНАНСОВИЙ ДИСБАЛАНС У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст доповіді…]

 

Перелік джерел посилання

 1. Лутинський Ю. С. Гроші, фінанси та кредит: підручник. Київ: Наука, 2007. 124 с.
 2. Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23-28.
 3. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 87-91.

 

Конференції              Конференції