Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

2 листопада 2021 року на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта» в онлайн-форматі.
У якості спікерів участь взяли:
Adriana Tiron Tudor, Professor, Babeș-Bolyai University, Romania.
«The status of sustainability reporting in Europe»
Kristīne Berzina Professor, University of Latvia, Latvia,
Santa Sproge-Rimsa Professor, University of Latvia, Latvia.
«Young SME and university digital cooperation gains and challenges»
David Cayla, PhD, Associate Professor of Economics and Vice-Dean of the Faculty of Law, Economics and Management at Angers University, France.
«The issues of public regulation of competition»
Kostadin Kolarov, PhD, Associate Professor, Director Institute of Entrepreneurship University of National and World Economy, Bulgaria.
«Applicability of research results of higher education institutions in the practice of SMEs»
Sheiko Iryna, PhD, Associated Professor, Department of Economic Cybernetics and Management of Economic Security, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine.
«Perspectives and challenges of digital development in Ukraine»
Загалом учасниками конференції стали представники України, Латвії, Румунії, Словаччини, Болгарії, Франції, Угорщини, Польщі.
Дякуємо всім учасникам за високий рівень та різноманіття презентованих матеріалів!

II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Запрошення та інформація

2 листопада 2021 року.

   II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адмністрації

Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Державний університет інфраструктури і технологій

Латвійський університет, Латвія

Університет Бабеш-Больої, Клуж-Напока, Румунія

Білоруський національний технічний університет, Білорусь

Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, Словаччина

Громадська організація «Nasz Dom», Польща

Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина

Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій

Асоціація «Міжнародний науково-освітній траст»

Громадська організація «Silk Road», Польща

Університет Анже, Франція

Університет національної та світової економіки, Болгарія

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки та суміжних галузей взяти участь у ІI-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта», яка відбудеться 2 листопада 2021 року на базі кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки у дистанційній формі.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі ЗВО та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики, які активно займаються дослідженнями в межах тематичних напрямів конференції.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Сучасні економічні теорії та історія економічної думки.
 • Світове господарство: нові виклики та інноваційні форми міжнародних економічних відносин.
 • Єдиний цифровий ринок Європейського союзу.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Розвиток сучасного підприємництва в умовах впливу та протидії гібридним загрозам.
 • Інформаційні технології в бізнесі: електронна комерція та віртуальна торгівля.
 • Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
 • Сучасні математичні методи, моделі та інформаційні системи в економіці.
 • Фінанси, страхування та банківська справа.
 • Економіка підприємства та корпоративне управління: безпека бізнесу та модернізація бізнес-процесів.
 • Інновації в бізнес-освіті.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Валерій Семенець, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, д.т.н., професор, Україна.

Тетяна Полозова, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки, д.е.н., професор, Україна.

Людмила Горохова, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Україна.

Ксенія Якушенко, завідувач кафедри маркетингу, Білоруський національний технічний університет, к.е.н, доцент, Білорусь.

Валерія Прокопенко, директор Міжнародного інституту інноваційних освітніх технологій, д.е.н., професор, Україна.

Надія Бєлікова, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., доцент, Україна.

Петро Лашин, директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адмністрації, Україна.

Михайло Фабуш, проректор із закордонних зв’язків, Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, PhD, Словаччина.

Байба Шавриня, д.е.н., професор, Університет Латвії, Рига, Латвія.

Адріана Тірон-Тудор, д.е.н., професор, Університет Бабеш-Больої, Клуж-Напока, Румунія.

Богуслав Бліхарський, віце-президент громадської організації «Nasz Dom», Польща.

Надія Дубровіна, координатор міжнародних проектів, Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, к.е.н., PhD з фінансів, Словаччина.

Лазло Вертеші, доцент, Будапештський університет технологій та економіки, PhD з економічних наук, PhD з юридичних наук, Угорщина.

Георгій Іоффе, президент асоціації «Міжнародний науково-освітній траст», Україна.

Яцек Новак, член громадської організації «Silk Road», PhD, Польща.

Девід Кайла, заступник декана факультету права, економіки та управління, Університет Анже, PhD, Франція.

Костадін Коларов, директор Інституту підприємництва, Університет національної та світової економіки, PhD, доцент, Болгарія.

Іріна Колупаєва, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, д.е.н., профессор, Україна, модератор конференції.

Олена Мурзабулатова, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, к.е.н., Україна, секретар конференції.

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 1 листопада 2021 року:

 • надіслати на електронну адресу Оргкомітету conf@gmail.com тези доповіді (Петренко_тези);
 • заповнити заявку щодо участі у конференції та надіслати її в електронному вигляді за наданою формою (Петренко_заявка).

Мови конференції: українська, англійська.

 Вартість участі у конференції для громадян України становить 250 грн. Для громадян інших країн – 20 дол. США за курсом НБУ на момент оплати.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету sser.conf@gmail.com не пізніше 1 листопада 2021 року (Петренко_квитанція).

За результатами конференції відбудеться відправка збірника тез доповідей  електронною поштою авторам до 30 листопада 2021 року.

Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

 Вимоги до оформлення:

 • тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – 2-3 повних сторінки формату А4 (297х210мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури;
 • список використаної літератури має бути розміщений наприкінці тексту й оформлений згідно з національним стандартом України ДСТУ 8302:2015;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
 • для оформлення тез слід використовувати текстовий редактор Microsoft Word (у форматі .doc), гарнітура Times New Roman, 14 пт, абзацний відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм;
 • формули наводяться з використанням Math Type або Microsoft Equation.

 

Надіслані матеріали публікуються в авторській редакції.

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, не розглядаються та не публікуються! 

ФОРМА ЗАЯВКИ

(заповнюється для кожного автора окремо)

Заявка

на участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта»

Прізвище ____________________________________________________________

Ім’я _________________________________________________________________

По-батькові __________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________

Вчене звання__________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________

Назва ЗВО чи іншої установи (повністю)__________________________________

Телефон для зв’язку ___________________________________________________

Електронна адреса (е-mail)_______________________________________________

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Петренко П. П.,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

та управління економічною безпекою,

Харківський національний університет радіоелектроніки

Іванов І.І.,

студент,

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

ФІНАНСОВИЙ ДИСБАЛАНС У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст доповіді…]

Перелік джерел посилання:

 1. Лутинський Ю. С. Гроші, фінанси та кредит: підручник. Київ: Наука, 2007. 124 с.
 2. Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23-28.
 3. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 87-91.

 

Шановні колеги!

 Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує Вас взяти участь у підготовці колективної монографії «Сучасні економічні стратегії: інновації, безпека та сталий розвиток».

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер ISBN, DOI, УДК.

Рік видання монографії – 2021.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ

 

 1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну та/або практичну цінність.
 2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.
 3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований.
 4. Наукові роботи студентів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.
 5. Матеріали подаються українською або англійською мовою.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка), назва статті;
 • матеріал повинен мати наступну структуру: вступ, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета та основні результати дослідження, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно;
 • у переліку джерел посилання, який розміщується після статті, бібліографічні описи подають у порядку, за яким джерела вперше згадують у тексті. Бібліографічні описи джерел у переліку наводять згідно з ДСТУ 8302:2015;
 • обсяг статті від 5 до 10 сторінок; формат А4, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, розмір 14 пт; абзацний відступ – 1,25 см; поля тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм.

Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують шрифт Times New Roman, інтервал 1,0, розмір 12 пт, чорно-біла гама.  Під таблицями та рисунками слід вказувати джерело.

Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.

Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation або Math Type.

Просимо авторів також звернути увагу на такі вимоги: 

 1. Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускається.
 2. Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.

Редколегія залишає за собою право на незначне редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту.

Довідки про авторів та матеріали для публікації в монографії приймаються до 7 листопада 2021 року (включно).

Е-mail для подання матеріалів до монографії: sser.conf@gmail.com

 

Матеріали до монографії надсилаються окремими файлами:

 1. Файл із текстом статті – з назвою, що містить прізвища всіх авторів (наприклад, Іваненко_Петренко_стаття.doc). У темі листа слід вказати «Стаття до монографії та прізвище автора (авторів)».
 2. Довідка про автора (авторів) – з назвою, що містить прізвища автора (авторів) та слово «довідка» (наприклад, Іваненко_довідка, Петренко_довідка.doc). Довідка подається обов’язково на кожного автора.
 3. Відсканована копія квитанції (Іваненко_Петренко_оплата). Оплата здійснюється після отримання від редакційної колегії електронного повідомлення щодо включення матеріалів у монографію. Реквізити щодо оплати публікації будуть вислані на електронну пошту автору окремо.

  ФІНАНСОВІ УМОВИ

Вартість публікації статті в колективній монографії складає 500 грн. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 30 грн. Під час оплати слід ураховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.

Кожному автору на електронну пошту буде надіслано електронний примірник колективної монографії. Вартість друкованого екземпляра монографії 250 грн. (поштова розсилка оплачується додатково).

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати.

 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАТИМУТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ АБО ЗАПРОПОНОВАНІЙ ТЕМАТИЦІ, НАДІСЛАНІ БЕЗ ГРОШОВОГО ПЕРЕКАЗУ АБО ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ, НЕ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ДО ПУБЛІКАЦІЇ.

Авторська довідка для участі в  колективній монографії

 (обов’язково на кожного автора) 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада (обов’язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)
Установа, організація, заклад освіти
Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії)
Контактний телефон
Е-mail
Потреба в друкованому примірнику монографії (ТАК, указати кількість /НІ)

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ, ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, ФАКТІВ, ЦИТАТ, РІВЕНЬ САМОСТІЙНОСТІ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВНІСТЮ НЕСУТЬ АВТОРИ СТАТЕЙ.

 Контактна особа:

Мурзабулатова Олена Вячеславівна,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою,

Електронна адреса: sser.conf@gmail.com

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Петренко П. П.,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

та управління економічною безпекою,

Харківський національний університет радіоелектроніки

Іваненко І.І.,

аспірант,

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

ФІНАНСОВИЙ ДИСБАЛАНС У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст доповіді…]

Таблиця 1 – Розрахунок показників платоспроможності підприємства

ПоказникАлгоритм

розрахунку

Нормативне

значення

Планове значенняФактичне значення
12345
1. Коефіцієнт автономії
2. Коефіцієнт поточної ліквідності

Джерело: складено автором

Рисунок 1 – Динаміка чисельності персоналу на підприємстві

Джерело: складено за даними [5]

 

Перелік джерел посилання:

 1. Лутинський Ю. С. Гроші, фінанси та кредит: підручник. Київ: Наука, 2007. 124 с.
 2. Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23-28.
 3. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 87-91.