Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

ІІI Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта”

ІІI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта"

ІІІ міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта”

Запрошення та інформація

1 листопада 2022 року

ІІI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта"

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної

державної адміністрації

Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій

Асоціація “Міжнародний науково-освітній траст”

Державний університет інфраструктури і технологій

Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина

Університет Анже, Франція

Університет національної та світової економіки, Болгарія

Вища школа економіки, менеджменту і публічного адміністрування, Словаччина

The European Academy of Sciences Ltd, United Kingdom

Громадська організація “Nasz Dom”, Польща

Громадська організація “Silk Road”, Польща

Латвійський університет, Латвія

Університет Бабеш-Больої, Клуж-Напока, Румунія

 

Шановні колеги!

 Запрошуємо вчених і провідних фахівців в галузі економіки та суміжних галузей взяти участь у ІІI-й Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта”, яка відбудеться 1 листопада 2022 року на базі кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки у дистанційній формі.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі ЗВО та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики, які активно займаються дослідженнями в межах тематичних напрямів конференції.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Сучасні економічні теорії та історія економічної думки.
 • Світове господарство: нові виклики та інноваційні форми міжнародних економічних відносин.
 • Єдиний цифровий ринок Європейського союзу.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Розвиток сучасного підприємництва в умовах впливу та протидії гібридним загрозам.
 • Інформаційні технології в бізнесі: електронна комерція та віртуальна торгівля.
 • Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції.
 • Сучасні математичні методи, моделі та інформаційні системи в економіці.
 • Україна-ЄС: цифрові інновації для змін.
 • Фінанси, страхування та банківська справа.
 • Економіка підприємства та корпоративне управління: безпека бізнесу та модернізація бізнес-процесів.
 • Інновації в бізнес-освіті.

 

Координати оргкомітету:

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою,

Харківський національний університет радіоелектроніки,

пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166.

Електронна адреса: sser.conf@gmail.com

Інформаційне повідомлення 

Вимоги до  матеріалів монографії

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Ігор Рубан, в.о. ректора Харківського національного університету радіоелектроніки, д.т.н., професор, Україна.

Тетяна Полозова, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки, д.е.н., професор, Україна.

Людмила Горохова, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Україна.

Надія Бєлікова, учений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., доцент, Україна.

Петро Лашин, директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, Україна.

Валерія Прокопенко, директор Міжнародного інституту інноваційних освітніх технологій, д.е.н., професор, Україна.

Георгій Іоффе, президент асоціації “Міжнародний науково-освітній траст”, Україна.

László Vértesy, Dr. habil, PhD jur, PhD oec, Associate Professor, Budapest University of Technology and Economics, Hungary.

David Cayla, PhD, Associate Professor of Economics and Vice-Dean of the Faculty of Law, Economics and Management at Angers University, France.

Kostadin Kolarov, PhD, Associate Professor, Director Institute of Entrepreneurship University of National and World Economy, Bulgaria.

Nadiya Dubrovina, Associate Professor, Csc., PhD, Department of Economics and Finance, Higher School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovakia.

Svetlana Drobyazko, Doctor of Economics, Professor, President of The European Academy of Sciences Ltd, United Kingdom.

Boguslaw Blicharski, Vice-president NGO “Nasz Dom”, Poland.

Jacek Nowak, Member of  NGO “Silk Road”, PhD, Poland.

Michal Fabuš, Vice-rector for Foreign Affairs, PhD, School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Slovakia.

Baibas Šavriņas, Dr.oec., Professor, University of Latvia, Riga, Latvia.

Adriana Tiron Tudor, Dr., Prof. univ., Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

 Іріна Колупаєва, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, д.е.н., профессор, Україна, модератор конференції.

Олена Мурзабулатова, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, к.е.н., Україна, секретар конференції.

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 1 листопада 2022 року:

 • надіслати на електронну адресу Оргкомітету conf@gmail.com тези доповіді (Петренко_тези);
 • заповнити заявку щодо участі у конференції та надіслати її в електронному вигляді за наданою формою (Петренко_заявка).

 

Мови конференції: українська, англійська.

Вартість участі у конференції для громадян України становить 100 грн. Для громадян інших країн – 10 дол. США за курсом НБУ на момент оплати.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету sser.conf@gmail.com не пізніше 1 листопада 2022 року (Петренко_квитанція).

Електронна версія збірника тез буде доступна після 30 листопада 2022 року за посиланням:  https://eces.nure.ua.

Кожному автору буде надіслано електронний сертифікат учасника конференції.

 Вимоги до оформлення:

 • тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – 2-3 повних сторінки формату А4 (297х210мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури;
 • список використаної літератури має бути розміщений наприкінці тексту й оформлений згідно з національним стандартом України ДСТУ 8302:2015;
 • посилання по тексту розміщують у квадратних дужках;
 • для оформлення тез слід використовувати текстовий редактор Microsoft Word (у форматі .doc), гарнітура Times New Roman, 14 пт, абзацний відступ – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля тексту: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм;
 • формули наводяться з використанням Math Type або Microsoft Equation.

 

 Надіслані матеріали публікуються в авторській редакції.

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, не розглядаються та не публікуються!

ФОРМА ЗАЯВКИ

(заповнюється для кожного автора окремо)

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції

“Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта”

Прізвище, Ім’я (українською) ________________________________________________

Прізвище, Ім’я (англійською)  ________________________________________________

Науковий ступінь____________________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________________

Посада_____________________________________________________________________

Назва ЗВО чи іншої установи (повністю)________________________________________

Телефон для зв’язку _________________________________________________________

Електронна адреса (е-mail)____________________________________________________

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Петренко П. П.,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики

та управління економічною безпекою,

Харківський національний університет радіоелектроніки

Іванов І.І.,

студент,

Харківський національний університет радіоелектроніки

 

ФІНАНСОВИЙ ДИСБАЛАНС У СУЧАСНОМУ СВІТІ

 Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст доповіді…]

Перелік джерел посилання:

 1. Лутинський Ю. С. Гроші, фінанси та кредит: підручник. Київ: Наука, 2007. 124 с.
 2. Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23-28.
 3. Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2013 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-6 квіт. 2013 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 87-91.