Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Олена Вячеславівна Мурзабулатова

Олена Вячеславівна Мурзабулатова
Старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук

Освіта та кар’єра

2001р. – закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХДТУРЕ) за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті».

2004р. – закінчила аспірантуру в Харківському національному університеті (ХНУРЕ).

2004р. – асистент кафедри економічної кібернетики.

2017 р.  – захистила дисертацію за спеціальністю Економіка та управління національним господарством, та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка, дисертацію захищала а Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ).

2017 р. – старший викладач кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: менеджмент, економіка і бізнес, економічний аналіз.


Наукова діяльність

2002р. – молодший науковий співробітник. В рамках держбюджетної НДР брала участь у науково –дослідної роботи «Розробка інформаційно – аналітичної системи з розподіленням штучним інтелектом («Університет»).

2003р. – молодший науковий співробітник. В рамках держбюджетної НДР брала участь у науково –дослідної роботи «Теоретичні і практичні підходи до моделювання системи управління сучасним підприємством».


 

Публікації та патенти

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Фастова О.В. Структура системи управління державними корпоративними правами/ О.В. Фастова // Сб. научных трудов “Економіка: проблеми теорії та практики”. – 2005. – № 203(2). – С. 382 – 391.
 2. Фастова Е.В. Особенности зарубежных моделей корпоративного управления и возможность их применения в экономике Украины/ Е.В. Фастова // Сб. научных трудов “Економіка: проблеми теорії та практики”. – 2003. – №182(1). – С. 61– 67.
 3. Фастова Е.В. Управление государственными корпоративными правами в Украине/ Е.В. Фастова // Сб. научных трудов “Економіка: проблеми теорії та практики”. – 2004. – № 188(1). – С. 251 – 257.
 4. Фастова Е.В. Становление и развитие корпорации как новой организационной формы в переходной экономике/ Е.В. Фастова // Сб. научных трудов “Економіка: проблеми теорії та практики” – 2005. – № 205(3). – С. 824 – 834.
 5. Фастова Е.В. Системный подход к проблеме управления корпорацией./ Е.В. Фастова // Сб. научных трудов “Економіка: проблеми теорії та практики” – 2004. – № 193(2). – С. 387– 396.
 6. Мурзабулатова Е.В. Кластерный анализ государственных корпоративных прав / Е.В. Мурзабулатова // Бизнес Информ. – 2011. – № 7(2). С. 34 – 37.
 7. Мурзабулатова О.В. Забезпечення прогнозування доходів державного бюджету за рахунок корпоративних прав держави з використанням мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду/ О.В. Мурзабулатова// Всеукраїнський наук. – вироб. журнал «Інноваційна економіка». – 2011.– № 24. – С. 318 – 324.
 8. Мурзабулатова О.В. Застосування статистичних методів для визначення критеріїв ефективності управління державними корпоративними правами/ О. В Мурзабулатова// Всеукраїнський наук. – вироб. журнал «Інноваційна економіка». – 2012.
 9. Мурзабулатова О.В. Застосування таксономічного показника для оцінки ефективності державних корпоративних прав/ О. В. Мурзабулатова// Всеукраїнський наук. – вироб. журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 15. – С. 222 – 227.
 10. Murzabulatova. O. Managerial decisions justification for management of state corporate rights/О. Murzabulatova// Сб. научных трудов «Nauka i Studia» – 2013 – № 25(93). – 60– 68.
 11. Костін Ю.Д., Мурзабулатова О.В. Удосконалення організаційно – економічного забезпечення державно – корпоративного партнерства в системі управління ДКП /Ю.Д. Костін, О.В. Мурзабулатова//Науковий журнал «Економіка: реалії часу» – 2017 – №1(29). –143–155
 12. Костін Ю.Д., Мурзабулатова О.В. Методика оцінки економічної ефективності державно-цільових програм/Ю.Д. Костін, О.В. Мурзабулатова//Наук. – прак. журнал «Економічні студії» – 2017– №2(15) –72–75.

Матеріали наукових конференцій

 1. Фастова Е.В. Особенности развития корпоративного сектора экономики В Украине на современном этапе/ Е.В. Фастова // Міжнар. наук.-практ. конф. « Наука і освіта ‘2003»: тези допов. – Д., 2003. – С. 88 – 90.
 2. Фастова Е.В. К вопросу о формировании системы корпоративного управления в Украине/Е. В. Фастова// Міжнар. наук. конф. «Теорія и техника передачи, приема и обработки информации»: тези допов. – Х., 2003. – С. 439 – 440.
 3. Фастова Е.В. К вопросу о корпоративном секторе экономики Украины/ Е. В. Фастова //Междунар. молод. форум «Радиоэлектроника и молодеж»:тези допов. – Х., 2003. – С. 566 – 567.
 4. Фастова Е.В. К вопросу влияния оборотных средств в оценке экономической ситуации на предприятиях/ Е.В. Фастова// Междунар. молод. форум «Радиоэлектроника и молодежь»:тези допов. – Х., 2002. – С.469 – 471.
 5. Мурзабулатова Е.В. Класификация областей по концентрации государственных корпоротивных прав Украины/ Е.В. Мурзабулатова// Міжнар. наук.- практ. Інтернет – конф. « Наукові засади економічного зростання країни»: тези допов. – Хмельницький, 2012. – С.53 – 55.
 6. Мурзабулатова Е.В. Управление инновационным развитием предприятия/ Е.В.Муразабулатова //Междунар. науч.-практ. конф. “Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2013)”, Алушта, 9-15 сентября 2013г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ,2013. – С.131 – 133
 7. Мурзабулатова О. В. Напрямки удосконалення організаційно- економічного забезпечення державно – приватного партнерства в системі управління державними корпоративними правами // О.В.Муразабулатова // Междунар. научн.- практ. конф. “Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2014)”, Коблево, 13-16 сентября 2014г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – С. 126-128
 8. Мурзабулатова О. В. Овсюченко Ю.В. Методика розрахунку якості виконання управлінських функцій представниками держави у акціонерних товариствах// О.В.Муразабулатова, Ю.В. Овсюченко // Междунар. научн.- практ. конф. “Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)”, Коблево, 13-16 сентября 2016г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – С. 122-125
 9. Мурзабулатова О. В. Сутність ї структура системи управління державними корпоративними правами// Междунар. научн.- практ. конф. «Економічна політика та механізми господорювання: сучасний стан, ефективність, перспективи», тези допов. Київ, 31 березня 2017р. – С.22-26.