Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Ресурсне забезпечення

Ресурсне забезпечення організації  освітнього  процесу 

на кафедрі економічної  кібернетики та управління економічною безпекою

 Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою здійснює підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

 • «Економічна кібернетика» спеціальності 051 Економіка за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;
 • «Економіка» спеціальності 051 Економіка за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;
 • «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Освітній процес з підготовки здобувачів забезпечується матеріально-технічною базою університету. До складу приміщень, які використовуються в освітньому процесі, входять аудиторії для проведення лекцій, практичних занять, навчальні лабораторії, оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою, зали інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ), мультимедійні аудиторії, читальні та спортивні зали корпусів: «А», «В», «Г», «Е», «Ж», «З», «І», які розташовані за адресою м. Харків, просп. Науки, 14. У корпусах «А» та «Е» розташована бібліотека з читальними залами, у корпусі «Г» – спортивна зала, у корпусі «Ж» – їдальня, яка включає 2 зали.

Для організації освітнього  процесу кафедрою використовуються:

 • аудиторія 308-к – навчально-наукова лабораторія «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях»;
 • аудиторія 202-і – навчальна лабораторія Економічної кібернетики;
 • аудиторія 201-і – навчальна лабораторія «Управління фінансово-економічною безпекою»;
 • аудиторія 203-і – кабінет завідувача кафедрою;
 • аудиторії 201-а-і та 204-і – 2 викладацькі кімнати.

До складу матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу за вказаними освітніми програмами є навчальна мультимедійна лабораторія економічної кібернетики і навчально-наукова лабораторія «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях», які використовуються для проведення лекційних занять, виконання лабораторних та практичних робіт, курсових та атестаційних робіт. Встановлене на комп’ютерах програмне забезпечення активно використовується здобувачами під час виконання лабораторних та практичних робіт, в курсовому проектуванні та при виконанні атестаційних робіт. Студенти мають можливість для самостійної роботи на персональних комп’ютерах поза розкладом аудиторних занять. Всі аудиторії мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою для організації освітнього процесу має можливість застосування Internet-технологій, відокремлених порталів доступу до міжнародних інформаційних центрів та бібліотек. ІТ-простір ХНУРЕ надає низку інформаційно-технічних можливостей студентам та викладачам:

 • програма«Microsoft Azure Dev Tools for Teaching» відкриває вільний доступ до інструментів, операційних систем, служб, ресурсів і практичних тренувань;
 • корпоративна ліцензія Google надає вільний доступ до своїх сервісів;
 • для підтримки освітнього процесу в ХНУРЕ запроваджено систему електронного розкладу занять та електронного журналу.

У ХНУРЕ розгорнуто платформу дистанційного навчання, яка надає доступ до дистанційних та сертифікованих курсів.

Наукова бібліотека ХНУРЕ містить великий вибір навчальних та наукових матеріалів та забезпечує доступ до низки електронних ресурсів. В електронній бібліотеці ХНУРЕ є інформація у вигляді електронної бази з комплексами навчально-методичного забезпечення (КНМЗ), доступ до  якої здійснюється через корпоративний акаунт в домені nure.ua (http://catalogue.nure.ua/knmz/). Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності ХНУРЕ вільний та безоплатний.

На цей час освітній процес на кафедрі економічної кібернетики та управління економічною безпекою забезпечують 28 викладачів (24 штатних та 4 сумісники), з них: 5 докторів наук, професори (4 доктори економічних наук та 1 доктор з державного управління), 12 кандидатів наук, доцентів (10 кандидатів економічних наук та 2 кандидати технічних наук), 3 кандидати економічних наук та 1 кандидат наук з державного управління на посаді доцента, 1 кандидат економічних наук на посаді старшого викладача, 5 старших викладачів без наукового ступеня, 1 асистент без наукового ступеня.

Кафедра ЕК активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та виробничий потенціал для спільного виконання науково-дослідних робіт, а також організації стажування науково-педагогічних працівників. Так, стратегічними партнерами ХНУРЕ, що залучені до організації та реалізації освітнього процесу за освітніми програмами, є: Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ») Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; ТОВ «Компанія СТВ груп», ТОВ фірма «СВ»; АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк»,  Компанія «Miatis Group» ТОВ «ДКЗ ЮА», ТОВ «Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій» та інші.

Професор кафедри ЕК д.е.н. Костін Ю.Д. є членом експертної комісії ОЕП «ГРІФРЕ» та активно залучається до виконання спільних  науково-дослідних  робіт.

Викладачі кафедри ЕК проходять підвищення кваліфікації у наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами, з якими університет уклав відповідні угоди. Географія підвищення кваліфікації викладачів кафедри поширилась на країни Європейського союзу: Польща, Болгарія, Фінляндія, Бельгія та інші. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проєктах: Темпус-проєкт «Towards Trust in Quality Assurance Systems» («Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти») за фінансуванням ЄС (2011-2015 рр.); проєкт «Cyber Defense for Intelligent Systems» («Кібербезпека для інтелектуальних систем») за фінансування програми SPS NATO, Брюссель (2018-2021 рр.); проєкт Еразмус+ КА2 «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (EDUQAS); «Academic Response to Hybrid Threats», «Еразмус Жан Моне модуль 2019-2022 рр.; EU Digital Single Market: Policy, Integration and Harmonisation»; проєкті BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ на підприємстві Baykar Makina, Туреччина.

Наведені відомості про кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами «Економічна кібернетика», «Економіка» та «Управління фінансово-економічною  безпекою» свідчать про те, що кафедра  економічної  кібернетики та управління економічною безпекою здійснює підготовку здобувачів на рівні державних вимог.