Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Ми сьогодні

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) сьогодні

Ми сьогодні

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів:

 • за освітньо-професійною програмою “Економічна кібернетика” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Кафедра здійснює підготовку магістрів:

 • за освітньо-професійною програмою “Економічна кібернетика” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки;
 • за освітньо-професійною програмою “Управління фінансово-економічною безпекою” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів:

 • за освітньо-науковою програмою “Економіка” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Форми навчання: очна (денна) та заочна.

Освітня специфіка: наша економічна та управлінська освіта відбувається в ХНУРЕ, одному з найпотужніших українських ІТ-університетів. Це дозволяє створити унікальне академічне середовище, що поєднує бізнес та ІТНаші освітні програми комбінують:

 • вивчення блоку наук “про бізнес”: мікро- та макроекономіка, економіка підприємств і регіонів, фінанси, бухгалтерський облік, менеджмент, маркетинг, економічний аналіз, міжнародна економіка, е-комерція, логістика, інвестування тощо;
 • з умінням працювати з інформацією в інформаційному середовищі – завдяки опануванню “кібер-блоку” дисциплін: організація та проєктування баз і сховищ даних, системи підтримки прийняття рішень, інформатика та алгоритмізація (С++), прикладне програмне забезпечення, основи web-програмування, моделювання економіки, основи SAP-технологій тощо.

Кафедра розбудовує освітню співпрацю з усіма факультетами нашого університету, що відкриває нам доступ до мережі ІТ-фахівців ХНУРЕ (викладачів, практиків, науковців). Ця співпраця дозволяє реалізовувати масштабні міждисциплінарні освітні та дослідницькі проєкти в партнерстві з кафедрою штучного інтелекту та з кафедрою програмної інженерії, залучати до викладання кращих ІТ-фахівців, а також разом з ними оновлювати наші освітні програми.

Практикується викладання деяких навчальних дисциплін англійською мовою в окремо сформованих групах. Сталою практикою є залучення гостьових лекторів з провідних європейських університетів для висвітлення окремих модулів освітніх програм. Також кафедра є активним учасником Університетського агентства франкофонії, що відкриває здобувачам та викладачам можливість використовувати й французьку мову у своїй навчальній і науковій діяльності та розвивати франко-українське співробітництво.

До викладання професійно-орієнтованих дисциплін залучаються професіонали-практики, експерти галузі – представники організацій та бізнесу, проєктні та топ-менеджери, успішні підприємці. Обов’язкова участь представників бізнес-спільноти у формуванні тематики курсових і кваліфікаційних робіт, у передатестаційній практиці та в оновленні навчальних планів створює проєкцію освітніх програм на реальні робочі ситуації.

Відмінна характеристика наших випускників – уміння застосовувати економічне мислення до реальних викликів у самих різних професійних сферах. Напрями працевлаштування краще за все характеризують приклади посад наших випускників:

 • бізнес-супровід у будь-якій сфері (або як співробітник, або як фрілансер): головний економіст, головний бухгалтер, бізнес-аналітик, помічник генерального директора, заступник головного директора, аудитор, начальник відділу в банківських установах, керуючий банком, менеджер проєктів, менеджер по роботі з клієнтами, менеджер виробництва, спеціаліст з логістики, фінансовий аналітик, спеціаліст з економічної безпеки, спеціаліст SEO-оптимізації, ІТ-тестувальник, SMM-маркетолог, податківець…
 • прийняття рішень на рівні громади/регіону/країни: заступник міського голови, начальник відділу районної адміністрації, помічник народного депутата, спеціаліст відділу ООН, HR-менеджер міжнародної медичної мережі…
 • підтримка існуючого сімейного або заснування власного бізнесу (аналітика, консалтинг, інстаграм-бізнес; виробничий бізнес, дистрибуція…).

Пріоритет наукової діяльності кафедри – застосування нових знань і технологій для сталого розвитку суспільства. Основні наукові дослідження кафедри виконуються за напрямами:

 • Організаційно-економічне забезпечення адаптивного управління конкурентоспроможністю, ефективністю маркетингової, інноваційно-інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів господарювання в міксованих умовах зовнішнього середовища (наукова школа д-ра екон. наук, проф. Соколової Л.В.)
 • Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях (наукова школа д-ра екон. наук, проф. Костіна Ю.Д.)
 • Механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку, економічної безпеки та адаптації підприємств в у мовах трансформаційної економіки (науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Полозова Т.В.)
 • Регуляторна політика  цифровізації в контексті  сталого розвитку (науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Колупаєва І.В.)
 • Комплексна безпека та функціонування соціально-економічних систем в умовах впливу гібридних загроз (науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Гришко С.В.)
 • Економіко-математичне моделювання та інформаційно-аналітичні технології в дослідженні соціально-економічних процесів (науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Кирій В.В.)
 • Розробка ефективних економічних рішень на основі використання економіко-математичних методів і моделей в умовах розвитку цифрових інновацій (науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Шейко І.А.)

 

Наукова діяльність кафедри охоплює різні рівні досліджень. Студентська наука функціонує на основі практики наставництва, роботи студентських наукових хабів, доступу до студентських наукових майданчиків (конференції, воркшопи, конкурси тощо). Основна наукова діяльність реалізується через розбудову потенціалу наукових шкіл кафедри, багаторічну практику наукового керівництва, через наукові дослідження в рамках грантового, бюджетного фінансування та ініціативної тематики.

Кафедрою була започаткована Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта”, яка з 2020 року стала платформою для наукових дискусій, презентації наукових підходів, міжгалузевої експертизи та налагодження контактів для багатьох провідних науковців з більш ніж десяти країн ЄС та України.

Наші здобувачі та співробітники публікуються в авторитетних наукових виданнях, реферованих у наукометричних базах Scopus і Web of Science, отримують авторські свідоцтва, успішно захищають кандидатські та докторські дисертації.

Пріоритет міжнародної співпраці – цифрові трансформації суспільства та створення нового безпекового ландшафту на основі європейської системи цінностей.

Реалізуючи цей пріоритет, кафедра стала виконавцем низки міжнародних проєктів, що фінансуються програмою Еразмус+ та Університетського агентства франкофонії. Результати цієї роботи – спільні розробки та дослідження, оновлення освітніх програм, створення нових навчальних дисциплін, освітньо-наукове співробітництво з багатьма європейськими університетами.

Отримані гранти дозволили кафедрі створити сучасні лабораторії (зокрема,  міжфакультетський хаб) для навчання та досліджень.

Також розвивається міжнародна академічна мобільність як викладачів, так і здобувачів кафедри  за фінансової підтримки програми Еразмус+, Європейської федерації академій наук і гуманітарних наук (ALLEA), програми обміну студентами між університетами ENSIL-ENSCІ м. Лімож (Франція) та ХНУРЕ м. Харків (Україна) тощо.