Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Мова:

Про нас

Історична довідка кафедри

ХНУРЕ – це сучасний освітній і науковий центр, один із найстаріших державних спеціалізованих вищих навчальних закладів в Україні, що веде підготовку фахівців з багатьох важливих спеціальностей. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає в себе докторантуру й аспірантуру. Аспірантура ХНУРЕ забезпечує підготовку до 40 докторських і кандидатських дисертацій щорічно.

Згідно з ліцензією у Харківському національному університеті радіоелектроніки проводиться підготовка бакалаврів та магістрів  за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика», галузь знань «Соціальні та поведінкові науки» та підготовку магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою», галузь знань 07 Управління та адміністрування. За підготовку відповідає кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Кафедра з назвою «Економічна кібернетика» діє з 28 травня 2003 р. З 26 жовтня 1996 р. до цього часу кафедра мала назву «Економіки та менеджменту» і була утворена на базі об’єднання двох кафедр – кафедри «Політичної економії» і кафедри «Економіки та організації управління виробництвом».

Кафедри, з яких сформувалась сучасна кафедра «Економічної кібернетики», мають багату історію свого розвитку.

Постановою Ради міністрів СРСР за № 328 від 17.08.1947 р. Харківський гірничо-індустріальний інститут був реорганізований у Харківський гірничий інститут Міністерства вищої освіти. Згідно з розпорядженням директора гірничого інституту від 13.11.1947 р. була створена кафедра «Економіки і організації гірничої промисловості», яка ввійшла до складу гірничого факультету. З моменту утворення будівельного інституту (до 1947 р.) предмет економіка викладався як окрема самостійна дисципліна.

Кафедра політичної економії була створена в 1948 р. в складі 4-х викладачів і першим її завідувачем був доц. Сазонов О.В. (період з 1948 р. по 1965 р.).

Постановою ЦК КПСС і Ради міністрів СРСР за № 374 від 21.04.1962 р. «Про заходи подальшого поліпшення підготовки спеціалістів з радіотехніки і електронної техніки» та наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УСРС № 562 від 06.08.1962 р. на базі Харківського гірничого інституту був утворений Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАВТ).

Наказом по інституту № 62 від 20.02.1963 р. кафедра економіки і організації гірничої промисловості була перейменована у кафедру «Економіка та організація промислових підприємств», завідувачем якої став проф. Гавриш В.П.

З 1965 р. по 1966 р. кафедру очолював доц., к.е.н. Лобунець В.І. Співробітниками кафедри у той час проводилась велика науково-дослідна робота з соціально-економічних проблем у гірнодобувній промисловості із застосуванням економіко-математичних методів. Результати наукових розробок знайшли широке використання на вугільних підприємствах Донбасу. В цей час на кафедрі працював к.е.н., доц. Івашко В.А., який потім став секретарем Харківського обласного комітету партії, першим секретарем ЦККПУ, головою Верховної ради України в секретарем ЦККПРС. В ознаку його заслуг на Університеті встановлено меморіальну дошку.

У відповідності з постановою Ради міністрів СРСР № 449 від 10.06.1966 р. ХІГМАВТ був перейменований у Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

З вересня 1966р. кафедра економіки та організації промислових підприємств входить до факультету обчислювальної техніки. Завідувачем її став ректор інституту проф., д.т.н. Новіков В.Г. З цього часу наукова і навчально-методична робота кафедри була спрямована на удосконалення організації, планування і управління приладобудівних підприємств. Починаючи з 1967 року проводиться інтенсивна робота щодо створення матеріально-технічної бази кафедри.

Починаючи з 1967 року проводиться інтенсивна робота щодо створення матеріально-технічної бази кафедри. Організована лабораторія, обладнана обчислювальною технікою. У період з 1968 р. по 1989 р. дослідна робота кафедри була спрямована на дослідження проблем аналізу та синтезу основних напрямків прискорення комплексної підготовки виробництва, управління якістю та ефективністю діяльності підприємств приладобудування.

У 1972 р. на кафедрі було відкрито аспірантуру.

У період з 1980 р. по 1989 р. кафедру очолював проф. Коноваленко К.Д. У цей період кафедра входила до складу факультету систем управління, потім радіотехнічного факультету і знову – систем управління.

У період з 1989 р. по 1990 р. кафедру очолював проф., д.т.н. Максимов Ю.Б. у цей період проводиться інтенсивна робота по створенню математичного забезпечення, проведення лабораторних робіт, наукових досліджень.

У період 1990 р. по 1992 р. обов’язки завідуючого кафедри виконувала доц., к.е.н. Соколова Л.В. За вимогами часу кафедра змінює напрямок та інструментарій економічного обґрунтування дипломних проектів, робіт на підставі бізнес-планів. Викладачі кафедри оперативно реагують на ринкові зміни в економіці України: підготовлені нові конспекти лекцій, нові методичні вказівки з бізнесу, маркетингу, менеджменту.

Наприкінці 1992 року на базі двох кафедр – політичної економії та економіки та організації управління виробництвом була створена кафедра економіки (наказ № 196 К від 25.06.1992 р.), яку очолив проф. Коюда П.М.

З 1995 р. кафедра є профілюючою та випускаючою, готуючи економістів денної та заочної форми навчання за спеціальностями «Інформаційні системи в менеджменті» та «Економічна кібернетика»

26 жовтня 1996 р кафедра. була перейменована в кафедру економіки та менеджменту. Кафедра мала філії на ВО «Завод ім. Малишева» і в «Харківенерго». З 28 травня 2003 р. за наказом № 88 кафедра має назву «Економічної кібернетики». Кафедра забезпечує навчання студентів університету з 51 дисципліни.

З 2007р. кафедру очолює д.т.н., проф. Тімофєєв Володимир Олександрович. Галузь наукових інтересів – розробка методів і моделей контролю та управління в техніко-економічних системах.

У 2009р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність “ Управління фінансово-економічною безпекою”, згідно наказу №  154 від 26.08.2009 р. З 2011 року у зв’язку з акредитацією нової спеціальності 8.000015 – управління фінансово-економічною безпекою, кафедра ЕК стала називатися кафедрою економічної кібернетики та управління фінансово-економічною безпекою (ЕК), наказ  № 131 від 02.06.2011 р.

З вересня 2018 р. завідувачем кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ є доктор економічних наук, доц. Полозова Тетяна Василівна.

На протязі всього свого існування колектив кафедри приділяє значну увагу вихованню студентів, керуванню студентськими групами, шефській роботі в і ін.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти активно залучаються до науково-дослідних робіт. За результатами проведених досліджень виступали на інститутських, міських, обласних та республіканських конференціях. Неодноразово студенти одержували нагороди та премії.